Leveringsvoorwaarden

Team  jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Dit team bestaat uit de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente. Zij besteden aandacht aan de groei, gezondheid en lichamelijke en psycho-sociale ontwikkeling van uw kind. De assistente ontvangt u en uw kind, meet en weegt uw kind en maakt de nieuwe afspraken.

Als er aanleiding is om uw kind vaker te zien, dan kan dit door een extra contact op het consultatiebureau of een huisbezoek. U kunt hier ook zelf om vragen.

Team jeugdgezondheidzorg 4-18 jaar

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat vinden de meeste afspraken niet alleen meer op het consultatiebureau plaats, maar ook op school. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.

Zij onderzoeken de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U ontvangt hier vanzelf een uitnodiging voor. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Ook in de fase vanaf 4 jaar behoren extra consulten of huisbezoeken tot de mogelijkheden.

Samenwerking met andere instanties

Het team jeugdgezondheidzorg werkt samen met andere instanties zoals onderwijs, veiligheid, welzijn, jeugdhulp, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, logopedisten, fysiotherapeuten, audiologisch centrum, maatschappelijk werk, etc. Indien overleg nodig is met andere instanties, wordt dit met u besproken.

De organisatie en uitvoering van de hulp- en dienstverlening vindt plaats volgens de aanvaarde standaarden en door Careyn vastgestelde kwaliteitseisen.

 1. Careyn garandeert professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van haar medewerkers.
 2. In de contacten met Careyn kunt u met meerdere zorgverleners te maken krijgen. We streven ernaar het aantal medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 3. Het kan voorkomen dat u niet op de afgesproken tijd en/of datum kunt komen. Wij vragen u dit zo vroeg mogelijk te meden zodat het mogelijk is om een andere afspraak op het vrijgekomen tijdstip te maken. Wij verzoeken u een afspraak alleen te verzetten om dringende redenen.
 4. Indien u (herhaaldelijk) niet verschijnt wordt er contact met u opgenomen om te informeren naar de reden. Als u geen gebruik (meer) zal maken van de jeugdgezondheidszorg dan zal uw huisarts hierover geïnformeerd worden.
 5. In verband met het overdragen van ziektes verzoeken wij u om het consultatiebureau niet te bezoeken als u of uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken. U moet dan een andere afspraak maken. Twijfelt u of u kunt komen met uw kind dat ziek is? Neem dan contact op met Careyn.
 6. Careyn is verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van haar werknemers. De organisatie stelt eisen aan de omstandigheden (veiligheid, hygiëne, bejegening en werkmateriaal) waaronder de hulpverlener werkt, eisen die ook de cliënt ten goede komen. Hiervoor hanteert Careyn een aantal algemeen aanvaarde standaarden en arbo–eisen. Goede omstandigheden hebben ook te maken met de omgang met elkaar.
 7. Careyn gaat ervan uit dat cliënten en medewerkers elkaar volgens algemeen aanvaarde normen bejegenen. Indien de omstandigheden dusdanig zijn dat het (verder) verlenen van zorg in redelijkheid niet van onze medewerker kan worden verwacht, dan kan de hulp- en dienstverlening, nadat overleg hierover met de cliënt niet tot een oplossing heeft geleid, worden geweigerd of kan de medewerker naar eigen inzicht de zorg direct staken.
 8. Careyn hanteert ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten een privacyreglement. Dit reglement is via https://www.mkib.nl/#!/info/privacy/hidelogin in te zien. Medewerkers van Careyn hebben een geheimhoudingsplicht. Gegevens over de zorgverlening worden genoteerd in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Als cliënt heeft u recht op inzage van het dossier. Indien gewenst kunt u een aparte afspraak met de jeugdgezondheidszorg maken om het dossier in te zien en kunt u eventueel tegen vergoeding een kopie krijgen. Het dossier is een integraal dossier, wat betekent dat dit dossier 0-18 jaar wordt gebruikt door de Jeugdgezondheidszorg West Brabant of het consortium Rivas Careyn.  
  Meer informatie over overdracht van het digitaal dossier leest u hier.
 9. Als de hulpverlener bij de uitoefening van zijn/haar beroep schade toebrengt aan u als cliënt, dan zal Careyn een vergoeding voor deze schade uitkeren. Careyn is jegens de klant slechts aansprakelijk voor de schade die door een functionaris van Careyn tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt veroorzaakt mits en voor zover deze wordt afgedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Careyn . Schades onder de € 25,- worden niet in behandeling genomen. Per schadegeval geldt voor de klant een eigen risico van € 25,-
 10. Ondanks de zorgvuldigheid die Careyn betracht, kan het zijn dat u ontevreden bent over de hulp- en dienstverlening. Voor informatie over het melden van een klacht verwijzen wij u naar https://www.careyn.nl/contact-met-careyn/klachtenformulier/ –compliment of klacht. Als een gesprek met de betrokken medewerker geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de manager Jeugdgezondheidszorg
 11. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Careyn. Juist vanuit hun ervaring met de organisatie hebben cliënten goede ideeën omtrent problemen en mogelijke oplossingen. U kunt hierover schriftelijk contact opnemen met de cliëntenraad van Careyn, postbus 3101, 4800 DC Breda. Het is belangrijk dat het om zaken gaat die het algemeen cliënten belang betreffen. Op individuele klachten en/of problemen is de klachtenregeling van toepassing.
   
  Toepasselijk recht:
  Op alle overeenkomsten tussen Careyn en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  De rechtbank te Breda is de enige bevoegde rechter in het geval van enig geschil tussen partijen dat tot de competentie van de rechtbank   behoort.